1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
6. CENY I METODY PŁATNOŚCI
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8. REKLAMACJE – TOWARY
9. REKLAMACJE – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.craftjungle.pl
1.4. SKLEP INTERNETOWY (e-sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.craftjungle.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
1.5. TOWAR – produkty prezentowane w e-sklepie mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
1.6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy e-sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego e-sklepu.
1.7. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
1.8. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTROCZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.10. SPRZEDAWCA – właściciel e-sklepu – Ostecx Creative Rybczyński, Ploszaj, Łowczynowski Sp. J., ul. Zeylanda 4/8, 60-808 Poznań, NIP: 778-146-87-23, REGON: 301329460, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000346545, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-sklepu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
2.3.1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach e-sklepu
2.3.2. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach e-sklepu
2.3.3. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-sklepu
2.4. Korzystanie z e-sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do internetu.
2.5. W celu korzystania z e-sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem e-sklepu osobom, które nie ukończyły 18. roku życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.craftjungle.pl.

3.1. Rejestracja w ramach e-sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w e-sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na jednej ze stron e-sklepu wszystkich wymaganych danych oraz jego zaakceptowanie.
3.3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w e-sklepie.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach e-sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.5.1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
3.5.2. Korzystania z e-sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
3.5.3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
3.5.4. Korzystania ze e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy
3.5.5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
3.5.6. Korzystania z e-sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet
3.6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z e-sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem e-sklepu należy wejść na stronę internetową www.craftjungle.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz specyfikacji zamawianego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z e-sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. opis wybranych Towarów, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
4.6. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
4.7. Informacje o Towarach podane w e-sklepie stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Orientacyjny termin realizacji zamówienia to 1-3 dni robocze.
5.1.1. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. W takiej sytuacji Klient ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z całości Zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.
5.2. Dostawa Towarów jest ograniczona do Polski, pozostałych krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych – Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Apaczka.pl.
5.3.1. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jego stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
5.4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego: ul. Zeylanda 4/8, 60-808 Poznań – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

5.5. Koszty dostawy – Polska:
5.5.1. Przesyłka kurierska – 15 zł
5.5.2. Odbiór osobisty – 0 zł

5.6. Koszty dostawy – Unia Europejska:
5.6.1. Przesyłka kurierska – 45 zł

5.7. Koszty dostawy – Stany Zjednoczone:
5.7.1. Przesyłka kurierska – 75 zł

5.8. Czas dostawy – Polska:
5.8.1. Maksymalnie 3 dni robocze od momentu nadania paczki

5.9. Czas dostawy – Unia Europejska:
5.9.1. Maksymalnie 5 dni roboczych od momentu nadania paczki

5.10. Czas dostawy – Stany Zjednoczone:
5.10.1. Maksymalnie 10 dni roboczych od momentu nadania paczki.

5.11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych, EURO lub dolarach amerykańskich (w zależności od wybranej wersji językowej).
6.2. Ceny podane w polskich złotych, EURO i dolarach amerykańskich zawierają wszystkie składowe, w tym podatek VAT według stawki obowiązującej w Polsce.
6.3. Ceny nie uwzględniają ewentualnych dodatkowych podatków i opłat celnych obowiązujących w miejscu zamieszkania Klienta – te opłaty ponosi on we własnym zakresie.
6.4. Klient ma możliwość uiszczenia należności za pośrednictwem:
6.4.1. Systemu płatności internetowych Przelewy24.
Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.
6.4.2. Systemu PayPal

7.1. Wymiana
7.1.1. Wymiana Towaru polega na zwrocie produktu zgodnie z procedurą zwrotu towaru i złożeniu nowego zamówienia. Uwaga! Nie ma możliwości wymiany towaru w ramach jednej transakcji – przy zamówieniu nowego Towaru należy dokonać oddzielnej płatności.
7.1.2. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.
7.2. Zwrot towaru
7.2.1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.
7.2.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odsyłając wraz z Towarem wydrukowany i wypełniony “Formularz zwrotu towaru”

Kliknij, by pobrać formularz

7.2.3. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
7.2.4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi otrzymaną płatność, z potrąceniem kosztów dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia zwracanego Towaru.
7.2.5. Adres zwrotu to: Craft Jungle, ul. Zeylanda 4/8, 60-808 Poznań, E-mail: info@craftjungle.pl

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji należy wypełnić „Formularz reklamacji” oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres: Craft Jungle, ul. Zeylanda 4/8, 60-808 Poznań.

Kliknij, by pobrać formularz

8.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni do daty otrzymania reklamowanego Towaru od Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową na adres e-mail podany w „Formularzu reklamacyjnym”.

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania e-sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu e-sklepu na adres mailowy info@craftjungle.pl
9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-sklepu.
9.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane  na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
10.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2017 r.